§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy konkurs pod nazwą #ohmydaily! Pokaż jak wygląda twoja codzienność

2. Organizatorem Konkursu jest serwis https://ohmydaily.pl należący do PR&Digital Media Agency Justyna Smolińska z siedzibą w 05-110 Jabłonna ul. Grabsztyny 2/9, NIP 536 173 56 07

3. Fundatorem Nagród jest PR&Digital Media Agency Justyna Smolińska z siedzibą w 05-110 Jabłonna ul. Grabsztyny 2/9, NIP 536 173 56 07

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie https://ohmydaily.pl oraz w mediach społecznościowych

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 4.12.2021 r. – 31.12.2021 r.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) nie jest pracownikiem https://ohmydaily.pl

c) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

d) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu wykonać zadanie polegające na przesłaniu zdjęcia lub zdjęć o temacie: #ohmydaily.pl! Pokaż jak wygląda twoja codzienność oraz polubić profil ohmydaily.pl https://www.facebook.com/ohmydaily na Facebooku oraz Instagramie https://www.instagram.com/ohmydaily.pl/

c) zgłoszenie wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię, adres e-mail) należy wysłać na adres mailowy: kontakt@ohmydaily.pl podany na stronie konkursowej lub dodać zdjęcia w social mediach z hashtagiem #ohmydaily. Wysłanie zgłoszenia konkursowego oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Organizator Konkursu oraz Fundatorzy Nagród zastrzegają sobie prawo do publicznego wykorzystania treści zgłoszeń konkursowych, w tym zdjęć do celów promocyjnych związanych z Konkursem na stronie https://ohmydaily.pl

4. Osoba biorąca udział w Konkursie posiada wszelkie prawa autorskie do nadesłanej pracy konkursowej oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób widocznych na zdjęciu przez wydawcę https://ohmydaily.pl z siedzibą w Jabłonnie ul. Grabsztyny 2/9, 05-110 Jabłonna, na potrzeby Konkursu

5. Osoba biorąca udział w konkursie musi być pełnoletnia.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są:

I MIEJSCE

Woda perfumowana Garden Party od Yves Rocher

II MIEJSCE

SORAYA plante relaksujący rem do ciała oraz SORAYA plante odżywczy krem do rąk

2 wyróżnienia

SORAYA plante energetyzujący balsam do ciała oraz SORAYA plante nawilżający balsam do ciała

2. Zdobywcami nagród są 3 osoby, które prześlą najciekawsze według Organizatora zdjęcia (zgodnie z §2, pkt 2b) oraz polubią profil ohmydaily na facebooku https://facebook.com/ohmydaily na Facebooku oraz Instagramie https://www.instagram.com/ohmydaily.pl/. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 5.01.2022 r.

4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 10 dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail lub poprzez wiadomość prywatną na profilu w social mediach. Wyniki zostaną także ogłoszone na stronie ohmydaily.pl 5.01.2022 r.

7. Nagrody będą wysyłane przez Organizatora tylko na terenie Polski.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu.

2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

3. Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgodę na:

a. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;

b. otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

c. używanie przez PR&Digital Media Agency Justyna Smolińska z siedzibą w 05-110 Jabłonna ul. Grabsztyny 2/9, NIP 536 173 56 07 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, otrzymywanie informacji handlowych oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w Konkursie.

5. Administratorem danych jest PR&Digital Media Agency Justyna Smolińska z siedzibą w 05-110 Jabłonna ul. Grabsztyny 2/9, NIP 536 173 56 07, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji Konkursu, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celach marketingowych.

6. Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a w zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu Uczestnik powinien zwrócić się z odpowiednim żądaniem pisemnie na adres PR&Digital Media Agency Justyna Smolińska z siedzibą w 05-110 Jabłonna ul. Grabsztyny 2/9. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne i komunikacyjne, bądź jakiekolwiek inne problemy, wpływające na ostateczne wyniki Konkursu. W przypadku wystąpienia poważnych problemów technicznych, Organizator uprawniony jest do unieważnienia Konkursu. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające lub utrudniające Użytkownikowi wzięcie udziału w Konkursie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu email, telefonu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt Organizatora z Uczestnikiem oraz wysyłkę nagród.

4. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego udział w Konkursie i nadesłana praca będą naruszały prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa i dobre obyczaje. 

§ 6

REKLAMACJE

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu może poinformować Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od stwierdzenia przyczyny zaistnienia reklamacji.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres zgłoszony podczas rejestracji.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009,Nr 201, poz. 1540).

4. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, oświadczenie Uczestnika uważane jest za doręczone Organizatorowi, jeżeli zostanie doręczone na adres Organizatora lub doręczone pocztą elektroniczną za potwierdzeniem.